Alu Expo Art

Algemene Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Alu Expo Art

november 2008

ALGEMEEN
Artikel 1.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
tentoonstellingsdienstverlener: ieder die diensten verricht onder
toepasselijkheidverklaring van deze algemene voorwaarden.
De werking van deze algemene voorwaarden heeft zowel betrekking op de offerte
van de tentoonstellingsdienstverlener en de al dan niet acceptatie daarvan door
de opdrachtgever als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst. Onder het
begrip ‘werk’ zijn ook leveringen van afzonderlijk materiaal in huur of koop
begrepen.

OFFERTE/PRIJSAANPASSING
Artikel 2.
1. Offertes zijn gedurende één maand geldig, tenzij de offerte anders vermeldt.
2. De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de offerte de
tentoonstellingsdienstverlener heeft bereikt.
3. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de
offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde
de overeenkomst pas tot stand zodra de tentoonstellingsdienstverlener aan de
opdrachtgever heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
4. Offertes geschieden schriftelijk.
5. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien zij
schriftelijk zijn overeengekomen. De overeengekomen afwijkingen gelden nimmer
meer dan voor één opdracht.
Artikel 3.
1. De offerte van de tentoonstellingsdienstverlener maakt deel uit een
beschrijving volgens het welk de tentoonstellingsdienstverlener verplicht is het
werk uit te voeren en op te leveren.
2. De opdrachtgever dient zoveel mogelijk beschikbaar te zijn voor overleg ter
zake van de uitvoering van het ontwerp van het werk en de uitvoering van de in
lid 1. bedoelde beschrijving.
3. Indien de in lid 1. bedoelde beschrijving nog keuze mogelijkheden inhoudt voor
de uitvoering van het ontwerp, dient de opdrachtgever de
tentoonstellingsdienstverlener tijdig van de door hem gemaakte keuzes op de
hoogte te brengen. In geval voormelde mededeling door de opdrachtgever niet
tijdig plaatsvindt, is de tentoonstellingsdienstverlener niet aansprakelijk voor de
daar uit voortvloeiende vertraging en/of schade.
4. Het na het tot stand komen van de overeenkomst overeengekomen meerwerk
en de gevolgen hiervan voor de offerte zullen door de
tentoonstellingsdienstverlener schriftelijk worden vastgelegd en aan de
opdrachtgever worden bevestigd. Indien de opdrachtgever niet binnen een week
na ontvangst van vorenbedoelde schriftelijke bevestiging reageert, wordt hij
geacht met deze schriftelijke bevestiging in te stemmen.
Artikel 4.
De tentoonstellingsdienstverlener is gerechtigd, hetzij een evenredige
prijsverhoging aan de opdrachtgever in rekening te brengen, hetzij de
overeenkomst te annuleren ingeval van oorlog en/of indien na de datum van het
tot stand komen van de overeenkomst overheidslasten, sociale lasten,
belastingen en heffingen een verhoging ondergaan of nieuwe ontstaan, alsmede
bij wijziging van de valutaverhouding, prijsstijgingen van materialen en andere
door externe omstandigheden veroorzaakte verhogende factoren, ook al
geschiedt dit ingevolge reeds bij de opdrachtbevestiging te voorziene
omstandigheden.

KOSTEN/VERGOEDINGEN
Artikel 5.
1. Indien geen overeenkomst tot stand komt tussen de
Algemene leveringsvoorwaarden Alu Expo Art
november 2008
tentoonstellingsdienstverlener en de opdrachtgever is deze laatste gehouden alle
kosten van ter voorbereiding van deze overeenkomst gemaakte foto’s,
ontwerpen, maquettes, modellen, tekeningen etc. te betalen aan de
tentoonstellingsdienstverlener.
2. Indien wel een overeenkomst tot stand komt zijn de in lid 1. bedoelde kosten
inbegrepen in de overeengekomen prijs.
3. Indien geen overeenkomst tot stand komt, doch de opdrachtgever van het
ontwerp geheel of gedeeltelijk gebruik wenst te maken ter uitvoering in eigen
beheer of door derden, is hij daarvoor aan de tentoonstellingsdienstverlener een
in redelijkheid door laatstgenoemde vast te stellen vergoeding verschuldigd.

INSPECTIE
Artikel 6.
1. De opdrachtgever is verplicht het op te leveren werk vóór de opening van de
tentoonstelling of het evenement te inspecteren op de goede conditie ervan.
2. Reclames dienen bij het inspecteren, onverwijld aan de
tentoonstellingsdienstverlener te worden gemeld.
Daarin wordt zo spoedig mogelijk door de tentoonstellingsdienstverlener
voorzien, waar na wederom inspectie plaatsvindt met overeenkomstige
toepassing van lid 1.
3. Ingeval niet tijdig inspectie plaatsvindt of bij afwezigheid van reclames na
tijdige inspectie, heeft de tentoonstellingsdienstverlener voldaan aan zijn
verplichtingen tot oplevering.

OPLEVERING, EIGENDOM
Artikel 7.
1. Na de oplevering is de opdrachtgever gerechtigd het werk in gebruik te nemen.
De opdrachtgever is verplicht het werk, voor zover dit niet zijn eigendom is, aan
de tentoonstellingsdienstverlener af te leveren in de staat waarin het opgeleverd
was, zo spoedig mogelijk na afloop van de tentoonstelling of het evenement doch
maximaal 12 uur daarna.
2. De tentoonstellingsdienstverlener is verplicht het af te leveren werk te
inspecteren op de goede conditie ervan.
Het bepaalde in artikel 6. is van overeenkomstige toepassing.
3. Het opgeleverde werk blijft eigendom van de tentoonstellingsdienstverlener,
evenals het auteursrecht op het ontwerp, de ter voorbereiding gemaakte foto’s,
ontwerpen, maquettes, modellen, tekeningen etc. Een en ander voor zover uit de
offerte niet het tegendeel blijkt.
4. Blijkt uit de offerte dat het werk in eigendom wordt overgedragen aan de
opdrachtgever, dan geschiedt deze eigendomsoverdracht bij en door de
oplevering, onverminderd het in lid 5. bepaalde.
5. Ingeval het werk bestemd is om in eigendom aan de opdrachtgever te worden
overgedragen, behoudt de tentoonstellingsdienstverlener zich die eigendom voor
tot het tijdstip waarop het gehele uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde
bedrag is betaald, in welk geval de
eigendom overgaat ter gelegenheid van de laatste betaling.
Zolang de eigendom van het werk niet naar de opdrachtgever is overgegaan, is
deze niet bevoegd het werk of delen daarvan te verpanden of aan derden daarop
enig ander recht te verlenen.

RISICO
Artikel 8.
1. Na oplevering is het gehele werk volledig voor rekening en risico van de
opdrachtgever tot het moment van aflevering door deze aan de
tentoonstellingsdienstverlener.
2. De opdrachtgever is verplicht iedere vermissing, diefstal, verlies of
beschadiging met betrekking tot in het werk gebruikte goederen van de
tentoonstellingsdienstverlener ten spoedigste aan de
Algemene leveringsvoorwaarden Alu Expo Art
november 2008
tentoonstellingsdienstverlener te berichten en is gehouden de schade aan die
goederen ontstaan, volledig te vergoeden, ongeacht de oorzaak daarvan.
3. De schadevergoeding bedraagt ten hoogste de nieuwwaarde, onverminderd de
verdere aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor schade, opkomend aan de
zijde van de tentoonstellingsdienstverlener wegens het niet, niet-tijdig of nietbehoorlijk
afleveren van het werk door het zich voordoen van omstandigheden als
bedoeld in lid 2.
Artikel 9.
1. Goederen van de opdrachtgever, die bestemd zijn om te worden gebruikt bij
het ontwerpen van het werk of overeenkomstig de bepalingen van het bestek
bestemd zijn om te worden gebruikt bij de uitvoering van het werk, dienen door
de opdrachtgever bij de tentoonstellingsdienstverlener of op de plaats van het
werk ter beschikking van de tentoonstellingsdienstverlener gesteld te worden.
2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade opkomend aan de zijde van
de tentoonstellingsdienstverlener en voortvloeiend uit het niet, niet-tijdig of nietbehoorlijk
nakomen van de verbintenis strekkende tot het ter beschikking van de
tentoonstellingsdienstverlener stellen van de in lid 1. bedoelde goederen,
ongeacht de oorzaak van het niet, niet- tijdig of niet- behoorlijk nakomen.
3. De goederen van de opdrachtgever, die overeenkomstig de bepalingen van het
bestek bestemd zijn om te worden gebruikt bij de uitvoering van het werk,
alsmede de goederen van de opdracht gever welke bestemd zijn om in, aan, op
of bij het werk te worden tentoongesteld, zullen door de
tentoonstellingsdienstverlener slechts naar de plaats van het werk worden
vervoerd, indien zulks schriftelijk is overeengekomen. Daarbij wordt tevens
bepaald ten laste van welke partij de kosten van dit vervoer komen.
4. Tijdens het vervoer als in lid 3. bedoeld als mede tijdens het laden, het lossen
en het verblijf in de tentoonstellingsruimte is het risico van die goederen geheel
voor de opdrachtgever. De tentoonstellingsdienstverlener is niet tot enige
uitkering aan de opdrachtgever gehouden in geval van vermissing, diefstal of
beschadiging van de goederen, tenzij de oorzaak daarvan bestaat in opzet of
grove schuld van de tentoonstellingsdienstverlener.
5. In de gevallen dat de goederen van de opdrachtgever door de
tentoonstellingsdienstverlener tegelijk met goederen van deze laatste worden
vervoerd, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die ontstaat aan
goederen, transportmiddelen of personen in dienst van de
tentoonstellingsdienstverlener tengevolge van enig gebrek, hoe ook genaamd,
aan de goederen van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart bovendien de
tentoonstellingsdienstverlener voor de aansprakelijkheid tot vergoeding van de
schade opkomend aan de zijde van derden ten gevolge van zo’n gebrek.
6. De kosten van in- en uitpakken, montage en demontage van de in lid 1.
bedoelde goederen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 10.
De tentoonstellingsdienstverlener is niet aansprakelijk voor schade bij de
opdrachtgever en/of derden, het zij voortkomende uit het niet, niet-tijdig of nietbehoorlijk
nakomen van de verbintenis strekkende tot het ontwerpen van het
werk of tot uitvoering en in gebruikgeving van het werk, hetzij ten gevolge van
enig gebrek hoe ook genaamd en wanneer ook ontstaan aan het werk, hetzij ten
gevolge van enige andere oorzaak verband houdende met de overeenkomst
tussen partijen, tenzij veroorzaakt door opzet of grove schuld van de
tentoonstellingsdienstverlener.

OVERMACHT
Artikel 11.
1. De tussen partijen overeengekomen opleveringstermijn wordt verlengd met de
periode, gedurende welke de tentoonstellingsdienstverlener door overmacht is
verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
Algemene leveringsvoorwaarden Alu Expo Art
november 2008
2. Van overmacht aan de zijde van de tentoonstellingsdienstverlener is sprake,
indien deze na het tot stand komen van de overeenkomst verhinderd wordt aan
zijn verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te
voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest,
brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting,
overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van
energie en als gevolg van tekortkoming en de nakoming van zijn verbintenis door
de organisator van de tentoonstelling of het evenement of door de exploitant van
de daarvoor bestemde lokaliteit; alles zowel in het bedrijf van de
tentoonstellingsdienstverlener als bij derden, van wie de
tentoonstellingsdienstverlener de benodigde materialen of grondstoffen geheel of
gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan
niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of de
risicosfeer van de tentoonstellingsdienstverlener ontstaan.
3. Indien door overmacht de oplevering meer dan twee maanden wordt
vertraagd, zijn zowel de opdrachtgever als de tentoonstellingsdienstverlener
bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. Ook in geval door
overmacht de oplevering zodanig wordt vertraagd dat oplevering niet vóór de
opening van de tentoonstelling of het evenement kan plaatsvinden, zijn zowel de
opdrachtgever als de tentoonstellingsdienstverlener bevoegd de overeenkomst als
beëindigd te beschouwen. In beide gevallen heeft de
tentoonstellingsdienstverlener slechts recht op vergoeding van de door hem
gemaakte kosten.

BETALING
Artikel 12.
1. Betaling van de tussen partijen overeengekomen prijs dient te geschieden
binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. Zulks laat onverlet de bevoegdheid van de
tentoonstellingsdienstverlener om tijdens de uitvoering of in het gebruik van het
werk door de opdrachtgever de betaling van een voorschot op die prijs te
vorderen.Betaling van dit voorschot dient te geschieden voor aanvang opbouw.
2. Betaling van al hetgeen uit hoofde van deze voorwaarden anders dan wegens
lid 1. is verschuldigd, dient te geschieden binnen tien dagen nadat het
desbetreffende bedrag bij factuur in rekening is gebracht.
3. Indien de betalingen bedoeld in leden 1. en 2. niet binnen de
betalingstermijnen hebben plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege
in gebreke en over het openstaande gedeelte van het factuurbedrag vanaf de
vervaldatum der betaling, zonder voorafgaande ingebrekestelling, 1% rente per
maand verschuldigd aan de tentoonstellingsdienstverlener, een gedeelte van een
maand voor een volle gerekend.

ONTBINDING
Artikel 13.
1. De overeenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder
dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de
opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling
aanvraagt of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de
beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest.
2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk
opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de
tentoonstellingsdienstverlener geleden schade, onder meer bestaande uit
winstderving en transportkosten.

INVORDERINGSKOSTEN/ONDERPAND
Artikel 14.
Alle gerechtelijke en buiten gerechtelijke kosten, noodzakelijk ter invordering,
komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.
Algemene leveringsvoorwaarden Alu Expo Art
november 2008
Artikel 15.
Tot zekerheid voor betaling van al hetgeen de opdrachtgever aan of ten behoeve
van de tentoonstellingsdienstverlener verschuldigd is, heeft deze laatste een
retentierecht op alle goederen van de opdrachtgever, die bij het ontwerpen of bij
de uitvoering van het werk gebruikt zijn of die daarin, daaraan of daarop of
daarbij tentoongesteld zijn.

GESCHILLENREGELING
Artikel 16.
1. Alle geschillen tussen partijen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de
onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het
gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitrage
Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.
2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn zodra één van de partijen zulks
verklaart.
3. Door deze arbitrale clausule wordt niet uitgesloten de bevoegdheid van de
partijen om zich voor spoedeisende aangelegenheden te wenden tot de president
van de rechtbank, rechtsprekende in kortgeding en om over te gaan tot het
nemen van conservatoir gerechtelijke maatregelen en de middelen om die in
stand te houden.

TOEPASSELIJK RECHT
Artikel 17.
Op alle door de tentoonstellingsdienstverlener af te sluiten overeenkomsten is het
Nederlands recht van toepassing.

Download: Algemene_voorwaarden.pdf Download pdf